درمان خانگی ناتوانی مغز با طب اسلامی

درمان خانگی ناتوانی مغز ۱. باقلا ۲. کدو تنبل ۳. سداب ۴. روغن مالی سر و ابرو و سبیل و محاسن و داخل بینی. ۵. بالنگ و مرکبات درمان خانگی ناتوانی مغز ۱. باقلا ۲. کدو تنبل ۳. سداب ۴. روغن مالی سر و ابرو و سبیل و محاسن و داخل بینی. ۵. بالنگ و مرکبات

درمان خانگی فراموشی در طب اسلام

درمان خانگی فراموشی ۱. عسل ۲. کندر ۳. کرفس ۴. میخک و کندر نر باهم مخلوط. ۵. زعفران و سُعد روزی دو مثقال ۶. سنا مکی, سعد هندی, فلفل سفید کندر و زعفران را به طور مساوی بکوبند و با عسل درهم بیامیزند. روزی یک مثقال هفت یا چهارده روز صبح ناشتا. ۷. روزی هفت مثقال کشمش ناشتا ۸. زنجفیل و عسل یعنی مربای عسلی زنجفیل ۹. افزودن خردل به غذا ۱۰. کندر و میخک واسپند و شکر, مساوی