شستشوی دهان با فلوراید جنگ نرمی دیگر از دشمنان اسلام

امروزه در مدارس زیاد تبلیغ شستشوی دهان با فلوراید را می کنند .تقریبا امری اجباریست و همه ی بچه ها باید با فلوراید داخل مدرسه توسط مامور بهداشت دهان خود را بشویند ! چرا؟ این هم یک نقشه ی دیگر از نقشه های دشمنان برای بیمار کردن مردم و خراب کردن دندانهای بچه هاست ، اجازه ندهید هر بلایی که می خواهند به سر شما و فرزندانتان بیارورند. (استاد طب اسلامی استاد تبریزیان) فلوراید که تقریباً در تمام منابع آب عمومی وجود دارد بر روی فعالیت غده ی تیروئید اثر بازدارندگی دارد.در حقیقت در گذشته از فلوراید تعمداً برای متوقف ….ادامه مطلب